--- Thanh góc tròn ---

Thanh góc tròn là dạng thanh giấy bảo vệ hai đầu của sản phẩm tránh va chạm hư hỏng sản phẩm